Me4You

Algemene voorwaarden

Algemeen

De website www.me4you.be is een onderdeel van A&P Projects V.O.F. dat handelt onder het btw nummer BE 0846.148.420.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.me4you.be. Dit via computer, mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie. De algemene voorwaarden beheersen de volledige relatie tussen www.me4you.be zijnde A&P Projects V.O.F. en de gebruiker met uitsluiting van diens algemene voorwaarden. Door het gebruik of raadplegen van de website en door het gebruiken van de dienst, verklaart de gebruiker/bezoeker kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en aanvaardt zij de onverkorte toepassing ervan.

Elke wijzing of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden door A&P Projects V.O.F. kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

Deze website heeft als doel gebruikers met elkaar in contact te brengen. Www.me4you.be is een portaalsite waarop advertenties worden aangeboden. Wijzelf zorgen niet voor ontmoetingen.

De inhoud van de advertentie wordt aangeboden zonder enige garantie van beschikbaarheid, betrouwbaarheid  of de verwachtingen die uzelf zou hebben. A&P Projects V.O.F. kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. Wij raden jullie aan om altijd voorzichtig te zijn en de nodige maatregelen te nemen.

Klikgedrag

Op de websites van de sitebeheerder worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze gebruikers/bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s of interesses. De sitebeheerder gebruikt deze informatie voor het bijhouden van klikgedrag analyse- en optimalisatiesystemen die zich baseren op cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. me4you gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers/bezoekers.
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om informatie beter te laten aansluiten bij de gebruikers/bezoekers van de website. Op deze wijze kan de sitebeheerder zijn dienstverlening aan de gebruikers/bezoekers verbeteren. Als de gebruiker geen cookies wil accepteren, dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Meer informatie hierover kan de gebruiker opvragen bij de leverancier van de browser. Als de gebruiker cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat van bepaalde diensten geen gebruik gemaakt kan worden. De website(s) van sitebeheerder maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren op welke wijze gebruikers/bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden op welke wijze de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website(s) van sitebeheerder geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wanneer de gebruiker meer wil weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die via cookies wordt verzameld kan de gebruiker het privacybeleid van Google raadplegen.

Adult content

De website wordt gekenmerkt door adult content en is dus enkel gericht op volwassen personen.  Je dient de wetgeving van toepassing in jouw land te handhaven om gebruik te maken van deze website. In België is de leeftijd bepaald op 18 jaar. Bij gebruik van deze website verklaar je akkoord te zijn met de gebruiksvoorwaarden en de juridische aspecten van de website. De bezoeker/gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de advertentie. Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor lijden, en hij zal A&P projects V.O.F. op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen A&P projects V.O.F., en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derden tegen A&P projects V.O.F. ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten of deskundigen als schadevergoedingen en interesten waartoe A&P projects V.O.F. zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant/bezoeker verhaald worden.

Websitegebruik

Indien u wenst te adverteren op onze website is de aanmaak en registratie van een gebruikersprofiel noodzakelijk. U kan zichzelf registreren op eenvoudige wijze, u dient hiervoor het online registratieformulier in te vullen. Na registratie en goedkeuring door onze administrator zal u een bevestiging van registratie ontvangen via e-mail. Elke gebruiker kan gebruik maken van één gebruikersprofiel. Meerdere gebruikersprofielen zijn niet toegestaan en zullen bij vaststelling onmiddellijk en zonder verwittiging verwijderd worden.

U draagt alle verantwoordelijkheid voor de gegevens die u plaatst tijdens het registreren. We vragen u om alle gegevens naar waarheidsgetrouw, zo correct mogelijk en volgens de juiste rubriek in te vullen. De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s en grafische elementen die op de advertentie voorkomen. Wat de foto’s aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerde. A&P projects v.o.f. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortkomt uit geplaatste zoekertjes en transacties of contacten die daaruit volgen.

U bent als gebruiker volledig verantwoordelijkheid voor alle handelingen die u met het gebruikersprofiel uitvoert.  Een gebruikersprofiel is steeds strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan een derde partij. Elke wijziging of misbruik dient gemeld te worden.  Alle vormen van identiteitsfraude, alle handelingen die in strijd zijn met de algemene gebruiksvoorwaarden, rechtsregels of algemene internetgedragsregels zijn strafbaar en kunnen gesanctioneerd worden volgens het strafwetboek.  A&P Projects V.O.F. behoudt zicht ten allen tijden het recht de nodige maatregelingen hierin te nemen. Schorsingen of tijdelijke verwijdering kunnen gevolgen zijn van het niet naleven.

Het is ten strengste verboden om ongepaste en/of onwettige inhoud te plaatsen. Inhoud die illegaal, misleidend, schadelijk, onrechtmatig, beledigend, beelden van kinderporno,… en/of in het algemeen strijdig is met de openbare orde en goede zeden is niet toegestaan. Het plaatsen van inhoud met betrekking tot intellectuele rechten, portretrechten of inhoud die verwijst naar het plegen van strafrechtelijke sanctioneerbare feiten is eveneens niet toegestaan.

Bij vaststelling zullen wij ons niet weerhouden om deze informatie over te dragen aan de bevoegde instanties. A&P Projects V.O.F. kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld en zal gevrijwaard blijven van enige beschuldiging of aanklacht.

Alle advertenties die opgesteld worden in een onbegrijpelijke taal kunnen door A&P Projects V.O.F. op eigen initiatief en op kosten van adverteerder vertaald worden, dan wel dat er aan de klant gevraagd wordt deze vertaling te bezorgen. Enkel de klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in de tekst en of in de vertaling.

A&P projects V.O.F. mag eenzijdig beslissen tot weigering of uitstel van publicatie, zonder mogelijkheid van een verhaal of schadevergoeding voor de klant.

Linkvermelding

Adverteerders mogen een link naar hun website vermelden in de daarvoor bestemmende rubrieken. Deze websites mogen enkel van hun zelf zijn. De website moet in hoofdzaak een informatieve website zijn, en mag geen links bevatten naar reseller- of affiliatie accounts, van welke aard deze ook zijn. Sites die misleidend zijn, of naar een member gedeelte linken zijn niet toegelaten. Indien de opgegeven website niet over een danige kwaliteit beschikt, niet als doel heeft om de diensten van de adverteerder te promoten of pop ups/unders bevat zal deze niet toegelaten worden. Verder kunnen wij geen garanties geven omtrent gelinkte websites. De geplaatste links en gelinkte websites zijn dan ook volledig op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken.

A&P projects V.O.F. gaat omtrent links vrijuit. Bij overtreding van deze regels wordt de advertentie volledig verwijderd, of de url waarnaar verwezen wordt zal niet worden getoond, zonder opgaaf van reden, en er zal geen retributie plaatsvinden.

De klant kan de reacties op zijn advertentie laten adresseren. De reacties worden hem kosteloos via elektronische post ( e-mail )overgemaakt.

Indien een rechterlijke uitspraak dient te worden gepubliceerd op gerechtelijk bevel, wordt dit aan de klant dan wel persoon vermeld in het gerechtelijk bevel gefactureerd aan de geldende tarieven. Wanneer zij hiertoe rechtmatig om verzocht wordt zal A&P projects V.O.F. de identiteit van de klant mogen kenbaar maken. A&P projects V.O.F. beslist autonoom over de opportuniteit en wijze van de publicatie van een recht van antwoord of rechtzetting n.a.v. een advertentie.

Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de klant online geleverd aan de desbetreffende website, volgens de specificaties van de betrokken afdeling. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen voor de plaatsing. De klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen deze niet gepubliceerd worden.

Elke plaatsing van een advertentie op de website van A&P projects V.O.F. wordt een prijs aangerekend overeenkomstig met de geldende tarieven van A&P projects V.O.F. die duidelijk vermeld staan op de website.

De diensten van de advertentiedienst worden gefactureerd tegen de tarieven van kracht op het ogenblijk van de plaatsing van de advertentie. De prijs wordt vastgesteld rekening houdend met de afgesproken keuze van advertentie. A&P projects V.O.F. kan de tarieven of advertenties op elk ogenblik op redelijke wijze wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de klant. De diensten zullen geleverd worden na betaling. Wij vragen u alles onmiddellijk te controleren op eventuele fouten die voortkomen door ons. Problemen dienen gemeld te worden binnen een termijn van 5 werkdagen en dienen steeds grondig gemotiveerd te zijn.

Facturatie

Alle facturen zijn betaalbaar aan A&P projects V.O.F. en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 3 % per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft A&P projects V.O.F. het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR, wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van A&P projects V.O.F. vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswegen en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant. De gebruiksvoorwaarden van de gekozen aanbieder zijn van toepassing.

Kortingen die A&P projects V.O.F. toekent verlenen geen rechten voor de toekomst. Een toegekende korting kan ingetrokken worden indien één of meer facturen niet tijdig betaald worden, of indien het overeengekomen volume, op basis waarvan de korting werd gegeven, niet bereikt wordt.

Elke persoon die een advertentie opdracht geeft, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de advertentie die hij laat plaatsen en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde wordt gericht.

Herroepingsrecht

De klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden, ook indien het een reeks herplaatsingen betreft. Het herroepingsrecht is hier dus niet van toepassing.

De klachten of protesten betreffende de geplaatste advertenties of de facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan A&P projects V.O.F. binnen 8 dagen na de verschijning. Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet. De klant erkent de verantwoordelijkheid van A&P projects V.O.F. in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de advertentie door A&P projects V.O.F. gefactureerde bedrag, en anderzijds tot de bewezen rechtstreekse schade.

A&P projects V.O.F. is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten of specifieke ict/software problemen. A&P projects V.O.F. dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

Auteursrechten en merk

Het is geen enkele gebruiker/bezoeker toegestaan om informatie op de website www.me4you.be te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden. Bij vaststelling zal er dan ook een schadevergoeding geclaimd worden.

Het materiaal op deze website is onze eigendom. Het materiaal wordt door de Belgische wet en wetgeving in Europa en andere landen auteursrechtelijk beschermd. Voor het kopiëren ervan bestaan belangrijke regels. U mag het materiaal van deze website per e-mail doorsturen, downloaden en afdrukken, maar uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik. Bij e-mailen, downloaden of kopiëren van (delen) van de website, dient u ook de verklaringen met betrekking tot het auteursrecht en alle andere verklaringen, zoals de auteursrechtverklaring onder aan de pagina, daarbij te voegen.

Ook de productnamen op deze website zijn onze eigendom en worden beschermd door lokale, nationale en internationale wetgeving met betrekking tot handelsmerken. Op onze website kunnen we ook refereren naar handelsmerken die eigendom zijn van derden en die ook worden beschermd door lokale nationale en internationale wetgeving met betrekking tot handelsmerken.

Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze website te gebruiken anders dan vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden. Als u het materiaal of de handelsmerken op onze website gebruikt op een manier waarvoor geen nadrukkelijke toestemming verleend wordt in deze gebruiksvoorwaarden, dan schendt u uw overeenkomst met ons en schendt u mogelijk ook wetten op gebied van intellectuele eigendom, onder andere zonder daartoe beperkt te zijn, auteursrecht en handelsmerken. In een dergelijk geval bent u niet langer gerechtigd de website te gebruiken en dient u materiaal dat geprint of gedownload werd onmiddellijk te vernietigen. Het materiaal blijft onze eigendom of die van de rechthebbende. Wij behouden ons  alle rechten voor, ook die niet nadrukkelijk genoemd zijn.

A&P projects V.O.F. kan uw persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan politie, justitie of aan de overheid in geval van overtreding van deze voorwaarden of misbruik ervan.

Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en wordt beslecht door de Rechtbank van koophandel te Sint Niklaas en het vredegerecht van Beveren.